close
przez ipomiędzy:
(1) VIA SMSPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawyw Warszawie XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000367773, NIP: 8992704871, kapitał zakładowy w wysokości 2 305 000,00 zł,
zwaną dalej: Pożyczkodawcą,
a
(2) [imię i nazwisko], PESEL: [numer PESEL], [seria i numer dowodu osobistego], adres: [adres], e-mail:[adres e-mail], numer telefonu [numer telefonu],
zwanym dalej Pożyczkobiorcą,
zwanych dalej łącznie Stronami,
o następującej treści:
§1.Przedmiot Umowy
 1. Na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca będzie udzielał Pożyczkobiorcy pożyczek
  gotówkowych („Pożyczki”) w sposób i na zasadach określonych poniżej, a także zgodnie z
  Regulaminem Udzielania Pożyczek („Regulamin”) będącym Załącznikiem do Umowy,
  stanowiącym integralną jej część.
 2. Niniejsza Umowa stanowi również pisemne potwierdzenie pierwszej umowy pożyczki, zawartej
  przez Strony za pomocą Internetu, na podstawie której Pożyczkodawca wypłacił Pożyczkobiorcy
  kwotę wskazaną w §2. ust. 5 poniżej.
 3. Pożyczkodawca potwierdza, że po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Pożyczkobiorcy, zgodnie z
  treścią Regulaminu, będzie udzielał Pożyczkobiorcy wnioskowanych Pożyczek, poprzez transfer
  Kwoty do Wypłaty, na wskazane przez Pożyczkobiorcę konto bankowe.
 4. Strony niniejszym potwierdzają i zgadzają się, że ich kontakty, związane z procesem
  uzyskiwania/udzielania kolejnych Pożyczek, będą odbywały się za pomocą wiadomości
  tekstowych, wysyłanych na telefon komórkowy („SMS”)i/lub poczty elektronicznej („e-mail”),
  zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie. Oświadczenia woli składane w sposób opisany w
  zdaniu poprzedzającym, będą traktowane jako wywierające skutki prawne.
   5.    Pożyczkobiorca oświadcza i potwierdza, że:
 1. Wszystkie informacje i dane, które kiedykolwiek będzie on podawał Pożyczkodawcy w celu
  weryfikacji, będą aktualne i prawdziwe oraz spełnia on warunki określone jako konieczne do
  zawarcia niniejszej Umowy;
 2. Zapoznał się z treścią Regulaminu i innych załączników, stanowiących integralną część
  niniejszej Umowy.

§2.Kwota Pożyczki i warunki spłaty

 1. Pożyczkodawca może udzielać Pożyczkobiorcy Pożyczek jednorazowo w maksymalnej Kwocie
  do Wypłaty 3000 zł, na Okres Pożyczki nie dłuższy niż 30 dni. Pożyczkobiorca nie może mieć
  więcej niż jedną Pożyczkę na raz, a kolejna może zostać udzielona jedynie wówczas gdy
  poprzednia zostanie całkowicie spłacona.
 2. W granicach określonych w ust. 1 powyżej, Pożyczkobiorca sam decyduje o wysokości Kwoty
  Do Wypłaty i Okresie Pożyczki, z zastrzeżeniem, że wysokość pierwszej Pożyczki nie może
  przekroczyć 500,00 (pięćset) złotych.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 3.(i) poniżej, Kwota Do Wypłaty, stanowiąca sumę przelewaną przez
  Pożyczkodawcę na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, jest każdorazowo powiększana o Opłatę
  za Udzielenie Pożyczki (Kwota do Spłaty). Opłata za Udzielenie Pożyczki obliczana jest
  stosunkowo i zależy od kwoty Pożyczki oraz Okresu, na który zostaje udzielona. Pożyczkobiorca
  może uzyskać informacje o wysokości Opłaty za Udzielenie Pożyczki poprzez ustawienie i
  akceptację parametrów Pożyczki na stronie internetowej Pożyczkodawcy na dzień takiego
  ustawienia i akceptacji natomiast wszelkie informacje dotyczące Opłaty za Udzielenie Pożyczki
  są przekazywane Pożyczkobiorcy w Formularzu informacyjnym, stanowiącym Załącznik nr 3 do
  niniejszej Umowy.
  3.(i) Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, okresowo zmniejszać i/lub rezygnować z
  Opłatę za Udzielenie Pożyczki, o której mowa w pkt 4 powyżej, lub oferować promocyjne warunki
  Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.
 4. Opłata Rejestracyjna 0.01 zł oraz koszty wskazane w ust. 3 powyżej, stanowią jedyne koszty
  Pożyczki. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 oraz § 6 ust. 5, Pożyczka nie jest oprocentowana.
 5. Mając na uwadze treść ust. 1-3 powyżej, pierwsza Pożyczka została udzielona Pożyczkobiorcy
  na następujących warunkach:

 6. OkresPożyczki - [...]dni, tj. do dnia [...] 
  Kwota Do Wypłaty - [...], 
  Oplataza za Udzielenie Pożyczki - [...], 
  Kwota Pożyczki – [...], 
  Całkowity Koszt Pożyczki - [...], 
  Kwota Pożyczki Do Spłaty - [...], 
  RRSO- [...]%.

 7. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi czterokrotność stopy
  kredytu lombardowego NBP, która na dzień zawarcia Umowy wynosi 12%
 8. S p ł a t a P o ż y c z k i n a s t ę p u j e n a j e d n o z K o n t o P o ż y c z k o d a w c y n r
  62116022020000000183123466, Bank Millennium SA.
 9. Pożyczka jest spłacana w złotych polskich.
 10. Przelew powinien wskazywać: imię i nazwisko Pożyczkobiorcy, numer rejestracyjny
  Pożyczkobiorcy na stronie WWW (numer Klienta), nazwę Pożyczkodawcy, numer Rachunku
  Bankowego Pożyczkodawcy oraz numer Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca
  jest odpowiedzialny za prawidłowe oznaczenie przelewu, pozwalające na jego identyfikację.
 11. Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania spłaty Pożyczki przed terminem określonym w Umowie,
  bez dodatkowych Opłat za wcześniejszą spłatę. Pożyczkodawca rozliczy Pożyczkę w terminie 14 dni od
  Dnia dokonania całkowitej Spłaty Pożyczki, przy czym Opłata za Udzielenie Pożyczki zostanie zmniejszona proporcjonalnie do ilości dni faktycznego korzystania z Pożyczki.
 12. Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć otrzymywane od Pożyczkobiorcy kwoty, najpierw na poczet
  Odsetek za Nieterminową Spłatę Pożyczki (które są naliczane w na zasadach i w wysokości określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie), kosztów dochodzenia zwrotu pożyczki, w tym kosztów
  windykacyjno-upominawczych (które są naliczane w przypadkach, na zasadach i w wysokości
  określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie), Opłaty za Udzielenie Pożyczki, a następnie na
  spłatę Kwoty Pożyczki.
§3.Przedłużenie Okresu Pożyczki.

 1. Okres Pożyczki zostaje wydłużony o kolejnych 7, 14 lub 30 dni, o ile najpóźniej w Dniu Spłaty
  Pożyczkobiorca wniesie Opłatę za Przedłużenie Okresu Pożyczki w wysokości odpowiadającej liczbie dni,
  na jaką chce uzyskać Przedłużenie Okresu Pożyczki, wskazanej przy ustawieniu i akceptacji parametrów
  Przedłużenia na stronie internetowej Pożyczkodawcy oraz w Formularzu. Opłatę za Przedłużenie Okresu Pożyczki można
  wpłacać kilkukrotnie.
 2. Po otrzymaniu Opłaty za Przedłużenie Pożyczki, Pożyczkodawca informuje Pożyczkobiorcę
  SMS-em lub e-mailem o Przedłużeniu Okresu Spłaty Pożyczki.
 3. Jeżeli wpłata o której mowa w ust. 1 powyżej nastąpi po Dniu Spłaty, termin spłaty pożyczki nie ulega
  przesunięciu, chyba że na odrębny wniosek Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca wyrazi na to wyraźną zgodę.

§4.Obowiązki Stron
 1. W ramach niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca ma obowiązek:
 1. dokonywania terminowych spłat Pożyczek;
 2. dbania o aktualizację swoich danych przekazanych Pożyczkodawcy, w tym informowania go o zmianie
  adresu zamieszkania lub/i do korespondencji, zmianie numeru konta bankowego, numeru telefonu i
  adresu e-mail oraz innych wymaganych danych osobowych;
 3. przekazywania tylko prawdziwych informacji w ramach procesu weryfikacji Pożyczkobiorcy;
 4. przestrzegania innych warunków niniejszej Umowy, Regulaminu oraz pozostałych warunków,
  określonych w Załącznikach;
 1. W ramach niniejszej Umowy, Pożyczkodawca ma obowiązek:
 1. pod warunkiem pozytywnego wyniku: (i) identyfikacji i weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy,
  (ii) oceny zdolności kredytowej; oraz (iii) spełnienia innych warunków określonych niniejszą Umową oraz
  Regulaminem, udzielić Pożyczki w kwocie i na warunkach określonych niniejszą Umową;
 2. pod warunkiem udzielenia Pożyczki dokonania zlecenia przelewu kwoty Pożyczki na rachunek
  wskazany przez Pożyczkobiorcę;
 3. informowania Pożyczkobiorcy: (i) o wyniku Weryfikacji i treści Decyzji Pożyczkowych; (ii) (na jego wniosek)
  o wszelkich informacjach związanych z Umową Pożyczki oraz Pożyczkami udzielonymi na jej podstawie;
 4. przestrzegania innych warunków niniejszej Umowy, Regulaminu oraz pozostałych warunków, określonych
  w Załącznikach
§5.Niewywiązanie się i/lub nieterminowe wywiązywanie się z Umowy
 1. W przypadku powstania zaległości w spłacie, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do pokrycia.
  1. kosztów czynności windykacyjnych i upominawczych, określonych co do rodzaju w ust 2 poniżej a co do wysokości w ust. 3 poniżej,
  2. ewentualnych kosztów postępowania sądowego, kosztów postępowania egzekucyjnego oraz
   zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, określonych w ust. 7 poniżej.
 2. Czynności windykacyjne i upominawcze, o których mowa w ust. 1 lit a) powyżej polegają na:
  1. upomnieniach wysyłanych w formie SMS,
  2. upomnieniach wysłanych w formie e-mail,
  3. telefonicznych upomnieniach,
  4. monicie (upomnieniu i wezwaniu do zapłaty) w formie listu poleconego.
 3. Koszt czynności windykacyjnych i upominawczych, o których mowa w ust. 2 powyżej jest następujący:
  1. koszt jednego upomnienia wysłanego w formie SMS – 2 zł,
  2. koszt jednego upomnienia wysłanego w formie e-mail – 1 zł 50 gr.
  3. koszt jednego telefonicznego upomnienia – 6 zł,
  4. koszt jednego monitu (upomnieniu i wezwaniu do zapłaty) w formie listu zwykłego lub poleconego – 25 zł.
 4. Pożyczkodawca będzie dokonywał czynności windykacyjnych i upominawczych z częstotliwością
  zgodną z dobrymi obyczajami, w żadnym przypadku nie częściej niż:
  1. 4dni – w odniesieniu do upomnień w formie SMS,
  2. 4 dni – w odniesieniu do upomnień w formie e-mail,
  3. 4 dni - w odniesieniu do telefonicznych upomnień,
  4. jeden raz – w piątym dniu po dniu Spłaty – w odniesieniu do monitu (upomnienia i wezwania do zapłaty) w formie listu zwykłego,
  5. jeden raz (najwcześniej w 15 dniu po dniu Spłaty) – w odniesieniu do monitu (upomnienia i wezwania
   do zapłaty) w formie listu poleconego.
 5. Koszt czynności windykacyjnych i upominawczych, którymi obciążany jest Kredytobiorca, naliczane są
  po dokonaniu danej czynności windykacyjnej lub upominawczej.
 6. Całkowity koszt, jakim może zostać obciążony Pożyczkobiorca z tytułu czynności windykacyjnych i
  upominawczych, nie przekroczy:
  1. 44 złot - do 14 dnia po Dniu Spłaty,
  2. 117 złotych 50 gr – do 45 dnia po Dniu Spłaty (co stanowi całkowity koszt z tytułu czynności
   windykacyjnych i upominawczych łącznie).
 7. Pożyczkodawca może też podejmować przewidziane prawem czynności w celu prowadzeniadziałań
  windykacyjnych o których mowa w ust. 1 lit b), w tym za pośrednictwem osób trzecich. Koszty związane z
  postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują: koszty sądowe - w wysokości oraz zgodnie z
  zasadami określonymi w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U.z 2005r., nr 167, poz.
  1398 ze zm.); koszty postępowania egzekucyjnego– w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w
  ustawie o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006r., nr 167, poz. 1191 ze zm.), koszty
  zastępstwa procesowego - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za
  czynności adwokackie Oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
  udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002r., nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
  Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa
  kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002r., nr
  163, poz. 1349 ze zm.). Wskazane powyżej koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym
  są podawane według stanu prawnego na dzień zawarcia Umowy i mogą ulec zmianie na skutek zmiany
  powszechnie obowiązujących przepisów.
 8. Począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu Okresu Pożyczki, do dnia całkowitej spłaty Kwoty
  Pożyczki do Spłaty, Pożyczkobiorca będzie ponosił koszty Nieterminowej Spłaty, na które składają się
  koszty czynności windykacyjnych wymienione w ust. 1. powyżej oraz będzie zobowiązany do zapłaty
  Odsetek, o których mowa w Regulaminie. Jeżeli pomimo wystosowania do Pożyczkobiorcy monitu, o
  którym mowa w ust. 5 pkt. 3 lit d) powyżej i upływu 45 dni od Dnia Spłaty, Pożyczkobiorca nie dokona
  spłaty wszystkich należnych kwot, Pożyczkodawca skieruje sprawę do sądu o ich zapłatę, wraz z
  Odsetkami i kosztami procesu, o których mowa w ust. 7 powyżej.
 9. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na cesję niespłaconych przez niego kwot Pożyczki, przysługujących
  Pożyczkodawcy na inny podmiot. Pożyczkobiorca zostanie o tym fakcie powiadomiony.
 10. Nieterminowa Spłata Pożyczki może skutkować odmową udzielenia dalszych Pożyczek oraz
  spowodować wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy przez Pożyczkodawcę.
§6. Odstąpienie, wypowiedzenie Umowy
 1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 2. Pożyczkobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu
  wypowiedzenia.
 3. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę: (a) z zachowaniem dwumiesięcznego
  okresu wypowiedzenia, (b) z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia - w
  przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków Umowy
  lub Regulaminu, w którym to przypadku Pożyczkodawca poinformuje o przyczynie
  wypowiedzenia Umowy przed upływem terminu jej wypowiedzenia.
 4. Pożyczkobiorca, bez podania przyczyny, ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy lub
  od poszczególnych Pożyczek, w terminie 14 dni od daty ich zawarcia składając
  pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres Pożyczkodawcy wskazany w niniejszej
  Umowie. Wzór Oświadczenia w tym zakresie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej
  Umowy.
 5. Po złożeniu Oświadczenia o odstąpieniu i zwróceniu przez Pożyczkobiorcę Kwoty Do
  Wypłaty wraz z naliczonymi proporcjonalnie Odsetkami należnymi za okres od wypłaty
  Pożyczki do dnia jej spłaty na konto Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca dokona
  całkowitego rozliczenia Pożyczki w terminie 30 dni.
 6. Umowa wygasa, jeżeli przed uruchomieniem pożyczki Pożyczkobiorca zmarł.
 7. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w
  przypadku Nieterminowej Spłaty Pożyczki lub podania przez Pożyczkobiorcę
  nieprawdziwych informacji lub danych.
 8. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę nie zwalnia Pożyczkobiorcy z
  obowiązku spłaty wszelkich pozostałych do zapłaty kwot Pożyczki, które stają się
  natychmiast wymagalne.
§7. Dane osobowe i Klauzula Poufności
 1. Pożyczkodawca informuje, a Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, że:
 1.  W zakresie wskazanym Umową i Regulaminem, Pożyczkodawca będzie się kontaktował za pomocą instrumentów elektronicznych, w tym w celu przypominania o spłacie Pożyczek, wysyłania wezwań do zapłaty i przekazywania informacji o bieżących ofertach i informacjach handlowych,
 2. administratorem danych osobowych jest VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A,
 3. na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, Pożyczkodawca będzie udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim, takim jak kancelarie prawne lub firmy inkaso, w celu przeprowadzenia procesu windykacji.
 1. Pożyczkobiorca podaje dobrowolnie dane osobowe w celach realizacji Umowy, ma wgląd do ich treści oraz prawo ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101,poz. 926 t .j. ze zm.).
 2. Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530), w związku z art. 105 ust.4a, 4a, 4a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr2002, poz.665 z późn. zm.), Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia Pożyczkodawcę do występowania do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77,Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.z siedzibą we Wrocławiu, ul. Armii Ludowej 21, Rejestru dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Bankowy 2, o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy, stanowiących tajemnicę bankową oraz do wystąpienia za pośrednictwem tych instytucji o udostępnienie z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących wymagalnego zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczających 200,00 zł lub braku danych o takim zadłużeniu. 
 3. Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. nr 81, poz. 530), Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przekazywanie informacji o wywiązywaniu się przez niego z zobowiązań, a także o spłacie zadłużenia wobec Pożyczkodawcy, na zasadach i w trybie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Z. Modzelewskiego 77.
 4. Strony są zobowiązane do zachowania w poufności informacji związanych z zawarciem niniejszej Umowy, z wyjątkiem gdy ujawnienie tych informacji będzie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Pożyczkobiorca zobowiązuje się ponadto do nie ujawniania informacji poufnych osobom trzecim, w szczególności Hasła i nazwy użytkownika, a także do korzystania ze sprzętu i urządzeń elektronicznych gwarantujących zachowanie bezpieczeństwa i nieujawnianie informacji poufnych.
 6. Pożyczkodawca nie jest odpowiedzialny za żadną potencjalną stratę Pożyczkobiorcy, utracone korzyści oraz inne konsekwencje wynikłe z ujawnienia informacji poufnych przez Pożyczkobiorcę osobom trzecim.
§8.Postanowienia końcowe
 1. Załącznikido Umowy stanowią integralną jej część:
 1. Załącznik1 Regulamin Udzielania Pożyczek;
 2. Załącznik2 Oświadczenie w/s odstąpienia od Umowy;
 3. Załącznik 3 Formularz informacyjny dotyczący zaciągniętej Pożyczki.
 1. Zawarcie niniejszej Umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i akceptacją wszystkich warunków w nim określonych oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 6, oraz na telefoniczną weryfikację podanych danych.
 2. Wszystkie wyrażenia i zwroty pisane wielką literą, mają znaczenie nadane im przez Umowę i/lub Regulamin.
 3. Pożyczkobiorca przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego nieprawdziwych informacji i danych, wprowadzające Pożyczkodawcę w błąd co do możliwości udzielenia Pożyczki, a tym samym skutkujące niekorzystnym rozporządzeniem mieniem Pożyczkodawcy, rodzi odpowiedzialność karną.
 4. Niniejszą Umowę wraz z Załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Załącznik 1
do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych

REGULAMINUDZIELANIA POŻYCZEK§1.
Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią 
Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.
§2.Definicje
Określeniaużyte w Umowie oznaczają:

 1. Decyzja pożyczkowa – decyzja Pożyczkodawcy o udzieleniu Pożyczki  Pożyczkobiorcy (pierwszej lub kolejnych), na podstawie Wniosku o Udzielenie Pożyczki i pozytywnej Weryfikacji, zapisy o Decyzji pożyczkowej stosuje się odpowiednio do decyzji o Przedłużeniu Okresu Pożyczki na spłatę Pożyczki,
 2. Dzień Spłaty - ostatni dzień Okresu Pożyczki, Przedłużonego Okresu Pożyczki, w którym zgodnie z postanowieniami Umowy następuje wpłata przez Pożyczkobiorcę Kwoty do Spłaty na Konto Bankowe Pożyczkodawcy; W przypadku gdy Dzień Spłaty Pożyczki przypada w sobotę, niedziele oraz święta, Dzień Spłaty Pożyczki przypada następnego dnia roboczego po tym dniu,
 3. Formularz - formularz informacyjny dotyczący zaciągniętej Pożyczki, zawierający wszelkie związane z nią dane, stanowiący Załącznik 3 do Umowy Pożyczki, a także przekazywany każdorazowo przy zaciąganiu kolejnych Pożyczek,
 4. Hasło - ciąg znaków (liczb i liter),dowolnie ustalony przez Pożyczkobiorcę, służący do identyfikacji Pożyczkobiorcy, ustalony w trakcie procesu rejestracji poprzez wysłanie przez Pożyczkobiorcę SMS, w celu zagwarantowania wyłączności dostępu danych Pożyczkobiorcy i znany jedynie Pożyczkobiorcy, co do którego Pożyczkobiorca jest zobowiązany zachować w tajemnicy nie ujawniać osobom trzecim,,
 5. Instrukcja Rejestracji – ciąg poleceń i pytań pojawiający się w trakcie procesu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie WWW,
 6. Konto Bankowe Pożyczkobiorcy – aktualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, na który Pożyczkodawca przekaże – zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy – środki pieniężne w ramach zawartej Umowy,
 7. Konto Bankowe Pożyczkodawcy – aktualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy,
 8. Konto Internetowe (Profil) – konto internetowe Pożyczkobiorcy, zakładane po zalogowaniu się na stronie WWW Pożyczkodawcy,
 9. Kwota Pożyczki do Spłaty – Kwota Pożyczki, powiększona o Opłatę za Udzielenie Pożyczki, oraz ewentualnie inne opłaty (tj. koszty postępowania upominawczego i windykacyjnego, Odsetki, Opłatę za Przedłużenie Okresu Pożyczki),
 10. Kwota Pożyczki do Wypłaty – kwota wypłacana przez Pożyczkodawcę na Konto Pożyczkobiorcy,
 11. Nieterminowa Spłata – brak wpłaty przez Pożyczkobiorcę Kwoty do Spłaty w Dniu Spłaty, skutkującyobciążeniem Pożyczkobiorcy Opłatą za Nieterminową Spłatę,
 12. Odsetki - odsetki pobierane przez Pożyczkobiorcę wyłącznie w przypadku: a) Nieterminowej Spłaty Pożyczki – za okres następujących po ostatnim dniu Okresu Pożyczki do dnia spłaty; b) odstąpienia Pożyczkobiorcy od Umowy Pożyczki, za okres od dnia wypłaty Pożyczki, do dnia jej zwrotu przez Pożyczkobiorcę. Odsetki naliczane są w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku, obowiązującego w dacie zwrotu Pożyczki, której wartość na dzień zawarcia Umow skali roku została podana w §2 ust. 6 Umowy.
 13. Okres Pożyczki – okres od 1 do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Pożyczki do ostatniego dnia tego Okresu, a w przypadku Przedłużenia Okresu na jaki została zawarta Umowa Pożyczki – także dodatkowy okres 7, 14 lub 30 dni kalendarzowych od dnia przedłużenia Umowy,
 14. Okres Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych – nieokreślony okres obowiązywania Umowy, podczas którego zawierane są poszczególne UmowyPożyczki,
 15. Opłata za Udzielenie Pożyczki – opłata ponoszona przez Pożyczkobiorcę za przygotowanie Umowy oraz przekazanie środków, w wysokości wskazanej każdorazowo, w wysokości obowiązującej na dzień dokonywania kalkulacji, na kalkulatorze na stronie Pożyczkodawcy (www.viasms.pl)oraz, w wysokości obowiązującej w dniu udzielenia Pożyczki w Formularzu,
 16. Opłata Rejestracyjna – bezzwrotna opłata 0.01 zł ponoszona przez Pożyczkobiorcę za Rejestrację na Stronie WWW Pożyczkodawcy i założenie Konta Internetowego, inicjująca proces udzielenia Pożyczki,
 17. Opłata za Przedłużenie Okresu Pożyczki – koszt przedłużenia okresu Pożyczki odpowiednio na 7, 14 lub 30 dni kalendarzowych, w wysokości wskazanej w Formularzu informacyjnym, dotyczącym danej Pożyczki,
 18. Osoba trzecia – podmiot niebędący Stroną Umowy,
 19. Pożyczka– zwrot określający pożyczki gotówkowe udzielone na podstawie Umowy Pożyczki i poszczególnych Wniosków o Udzielenie Pożyczki,wraz ze wszelkimi Opłatami i kosztami, na zasadach określonych w Umowie Udzielania Pożyczek Gotówkowych i Regulaminie,
 20. Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, z którą Pożyczkodawca zawarł Umowę,
 21. Pożyczkodawca – VIA SMS PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000367773,NIP: 899-27-04-871, kapitał zakładowy równy wpłaconemu w wysokości 2 305 000,00 zł,
 22. Przedłużenie Okresu Pożyczki – okres 7,14 lub 30 dni kalendarzowych, o który Umowa Pożyczki może zostać przedłużona po wpłacie odpowiedniej Opłaty za Przedłużenie Okresu Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
 23. Rejestracja - proces rejestracji danych Pożyczkobiorcy na stronie WWW, wykonywany przez Pożyczkobiorcę zgodnie z Instrukcją Rejestracji, w wyniku którego zakładane jest Konto Internetowe chronione Hasłem,
 24. Regulamin UdzielaniaPożyczek – niniejszy dokument, zespół zasad regulujących proces udzielania Pożyczki Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę,
 25. Strona/Strony – Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca, Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca razem,
 26. Strona WWW – strona internetowa Pożyczkodawcy www.viasms.pl, na której Pożyczkobiorca dokonuje elektronicznej rejestracji, zakłada Konto Internetowe i potwierdza warunki zawarcia Umowy,
 27. Umowa Udzielania Pożyczek Gotówkowych – umowa główna, zawarta pomiędzy Pożyczkobiorcą i Pożyczkodawcą, stanowiąca wraz z Regulaminem ogół warunków i zasad udzielania Pożyczek,
 28. Umowa Pożyczki – Umowa Udzielania Pożyczek Gotówkowych, w ramach której udzielenie są kolejne Pożyczki, w sposób i na zasadach określonych w tej Umowie oraz Regulaminie,
 29. Weryfikacja – działania podejmowane przez Pożyczkodawcę w celu potwierdzenia danych Pożyczkodawcy, podanych przez niego podczas procesu Rejestracji oraz zasięgnięcie informacji w BIG InfoMonitor S.A., KRD BIG S.A., ERIF BIG S.A. weryfikacja danych właściciela konta bankowego, z którego przelana została Opłata Rejestracyjna, weryfikacja telefoniczna,
 30. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek Pożyczkobiorcy, będący elementem procesu udzielania Pożyczki, na mocy którego każdorazowo zwraca się on do Pożyczkodawcy o udzielenie Pożyczki.

§3.Rejestracja i Zawarcie Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych
 1. Rejestracja na Stronie WWW i założenie Konta Internetowego inicjuje zawarcie Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych oraz otrzymanie każdej kolejnej Umowy Pożyczki.
 2. Pożyczkobiorca dokonuje Rejestracji na Stronie WWW, gdzie zakłada własne Konto Internetowe.
 3. W trakcie Rejestracji Pożyczkobiorca ustala Hasło, które w przyszłości służyć będzie do identyfikacji Pożyczkobiorcy w procesie zawierania kolejnych Umów Pożyczki.
 4. Pożyczkodawca uprawniony jest do odmowy Rejestracji Pożyczkobiorcy na stronie WWW bez podania przyczyn.
 5. ożyczkobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Instrukcji Rejestracji na Stronie WWW.
 6. Rejestracja Pożyczkobiorcy na Stronie WWW podlega Opłacie Rejestracyjnej, zgodnie z treścią Instrukcji Rejestracji. Opłata Rejestracyjna jest jednorazowa i nie jest zwracana.
 7. Po pozytywnym zarejestrowaniu Pożyczkobiorcy na Stronie WWW i założeniu Konta Internetowego, Pożyczkodawca przesyła Umowę Udzielania Pożyczek Gotówkowych wraz z Regulaminem i Załącznikami na adres e-mail Pożyczkobiorcy.
 8. Po zawarciu Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych i zaakceptowaniu przez Pożyczkobiorcę Regulaminu oraz innych warunków udzielania Pożyczek, dalszy proces udzielenia Pożyczek będzie odbywał się za pośrednictwem Konta Internetowego, na Stronie WWW oraz przy użyciu krótkich wiadomości tekstowych między abonentami telefonii GSM („SMS”). Pożyczkodawca może odmówić udzielenia kolejnych Pożyczek, o ile Pożyczkobiorca nie dostarczy mu podpisanej przez siebie Umowy Pożyczki.
 9. Kolejne Pożyczki udzielana są za pośrednictwem SMS lub Konta Internetowego, na podstawie zawartej umowy Pożyczki. Wówczas przyjmuje się, że Umowa Pożyczki zostaje zawarta w momencie uruchomienia Pożyczki przez Pożyczkodawcę, to jest dokonania przelewu Kwoty do Wypłaty na Konto Bankowe Pożyczkobiorcy.
 10. Rejestracja na Stronie WWW oraz złożenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki, stanowi potwierdzenie, że Pożyczkobiorca spełnia warunki wskazane poniżej:
 1. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. Osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 3. Osoba fizyczna w wieku od 20 do 65 lat,
 4. Osoba fizyczna posiadająca rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium Polski.

§4.Udzielenie Pożyczki
 1. Udzielenie pierwszej Pożyczki następuje po:
 1.  Rejestracji na Stronie WWW i założeniu Konta Internetowego;
 2. Dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej;
 3. Złożeniu przez Pożyczkobiorcę Wniosku o Udzielenie Pożyczki;
 4. Pozytywnej Weryfikacji Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę;
 5. Otrzymaniui akceptacji przez Pożyczkobiorcę Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych, Regulaminu oraz złożeniu niezbędnych zgód i oświadczeń.
 1. Pierwsza Pożyczka może zostać udzielana na kwotę do 500,00 (pięćset) złotych.
 2. Każda kolejna Pożyczka może być udzielona na podstawie Wniosku o Udzielenie Pożyczki,
 3. Pożyczkobiorca składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki w jeden z następujących sposobów:
 1. za pośrednictwem SMS, na numer podany w trakcie Rejestracji przez Pożyczkodawcę w formacie: VIA Kwota Pożyczki Okres Pożyczki Hasło, Np.VIA 500 14 renate123,
 2. za pośrednictwem Konta Internetowego na Stronie WWW.
 1. Pożyczkobiorca nie może złożyć kilku wniosków jednocześnie.
 2. Pożyczkodawca nie rozpatruje Wniosków o Udzielenie Pożyczki i nie podejmuje decyzji o udzieleniu Pożyczki, jeśli do czasu ich rozpatrzenia Pożyczkobiorca naruszy jakiekolwiek postanowienie Umowy lub Regulaminu udzielania pożyczek.
 3. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku zajścia którejkolwiek z poniższych ważnych przyczyn: 1) zmiany oferty Pożyczkodawcy, której dotyczy niniejszy Regulamin polegającej na zmianie zakresu oferty, wprowadzeniu nowych usług lub produktów do oferty, albo rezygnacji z określonej usługi lub produktu, 2) zmiany procedury lub warunków udzielania pożyczek lub dokonywania spłat pożyczek, której dotyczy niniejszy Regulamin 3) zmiany przepisów prawa, stanowiska organu administracji publicznej będącego organem nadzoru lub wydania prawomocnego wyroku sądu, jeżeli takie zdarzenie pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w niniejszym Regulaminie. przy czym jakakolwiek zmiana niniejszego Regulaminu nie może mieć wpływu na warunki obsługi (w tym koszty) dotyczące pożyczki wypłaconej przed wejściem w życie takiej zmiany.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu w razie zajścia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 7, zmieniony Regulamin, wraz z podaniem przyczyny zmiany, zostanie przesłany Pożyczkobiorcy niezwłocznie lecz, nie później niż 14 przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Zmieniony Regulamin wiąże Pożyczkobiorcę od wskazanej daty wejścia w życie zmian, chyba że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu Pożyczkobiorca wyśle pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy, wskazany w Umowie. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu. 
 5. Za zmianę niniejszego Regulaminu nie uważa się wprowadzania do Regulaminu poprawek mających charakter wyłącznie terminologiczny lub stylistyczny lub formalnych nie wpływających na prawa i obowiązki Pożyczkobiorcy lub Pożyczkodawcy, jak również przypadków zmiany danych rejestrowych i teleadresowych Pożyczkodawcy lub zmiany danych osobowych lub teleadresowych Pożyczkobiorcy.
§5.Uruchomienie Pożyczki
 1. W momencie podjęcia pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkobiorca otrzymuje od Pożyczkodawcy wiadomość SMS w formacie: „Przyznaliśmy Ci pożyczkę [Kwota do Wypłaty] zl na [liczba] dni. Jeśli akceptujesz te warunki wyślij SMS z tekstem VIA OK na numer 71200 lub potwierdź pożyczkę na www.viasms.pl.”
 2. Udzielenie Pożyczki następuje poprzez przelanie Kwoty Do Wypłaty na Kont Bankowe Pożyczkobiorcy, niezwłocznie po podjęciu pozytywnej decyzji o przyznaniu Pożyczki przez Pożyczkodawcę, najpóźniej kolejnego dnia roboczego następującego po dniu podjęcia pozytywnej decyzji o przyznaniu Pożyczki.
 3. Decyzja o przyznaniu pierwszej Pożyczki w wysokości do 500,00 (pięćset) złotych, jest podejmowana w czasie nie dłuższym niż na drugi dzień roboczy liczony od dnia poprawnej Rejestracji na Stronie WWW i zaakceptowania treści Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych, Regulaminu oraz udzieleniu innych koniecznych zgód i oświadczeń, zgodnie z Instrukcją Strony WWW.
 4. Decyzja o przyznaniu kolejnych Pożyczek po zawarciu Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych, jest podejmowana w czasie nie dłuższym niż na drugi dzień roboczy liczony od dnia wygenerowania przez Pożyczkobiorcę poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki, zgodnie z procedurą opisaną w Umowie i Regulaminie i Instrukcją Strony WWW. 
§6.Postanowienia Różne
 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie Udzielania Pożyczek Gotówkowych i Regulaminie, zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r., nr 100, poz. 1081 zezm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.),Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2011 r.,nr 126, poz. 715 ze zm.).
 2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie postanowień Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych i Regulaminu w przypadku wystąpienia wydarzenia, na które – bez własnej winy – nie miały wpływu lub wywołanych siłą wyższą. Siła wyższa oznacza zdarzenia, choć się do nich nie ogranicza, te których Strony nie mogły przewidzieć, ani na które nie miały wpływu, zmiany przepisów obowiązującego prawa, strajki, działania militarne, wojny lub rewolucje, pożar, powódź, epidemia.
 3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na telefoniczne, telefaxem wyjaśnienie niejasności, omyłek pisarskich i błędów rachunkowych i na tej podstawie wprowadzenia korekt w Umowach Pożyczek.
 4. Wszelka korespondencja pomiędzy Strona mi będzie przekazywana w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub poczty na adresy/ numery wskazane w Umowie Udzielania Pożyczek Gotówkowych.
 5. Reklamacje dotyczące realizacji Umów Pożyczek, Pożyczkobiorca może składać telefonicznie, korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie Pożyczkodawcy. Wszelką korespondencję dotyczącą realizacji Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych i Umów Pożyczek, kierować należy na wskazany adres Pożyczkodawcy.
 6. W przypadku zaistnienia sporów, którego nie da się rozwiązać w drodze negocjacji, będą one rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niewywiązania się Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty Pożyczki, sądem właściwym do zgłoszenia roszczenia o zapłatę, będzie sąd właściwy dla siedziby Pożyczkobiorcy. 
 
Załącznik nr 2 do Umowy

Udzielania Pożyczek Gotówkowych


miejscowość, dataImię i nazwisko Pożyczkobiorcy:
ID Pożyczkobiorcy:
zam.


VIA SMS PL Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 123A

02-017 Warszawa


OŚWIADCZENIE w/s ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI

W związku z przysługującym mi prawem odstąpienia od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, na podstawie § 6. ust. 4 i 5 Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych, ja, niżej podpisany ___________________________, niniejszym odstępuję od Umowy Pożyczki nr ________________ z dnia ________________.

Jednocześnie oświadczam i zobowiązuję się, że niezwłocznie zwrócę na rachunek Pożyczkodawcy o numerze _____________________________________ wpłaconą mi kwotę, powiększoną o Odsetki Dziennie: _______________ zł .

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości warunki odstąpienia, tzn. fakt, iż staje się ono wiążące po wysłaniu Pożyczkodawcy lub złożenie w siedzibie Pożyczkodawcy niniejszego Oświadczenia z moim własnoręcznym podpisem oraz, że ciąży na mnie obowiązek zwrotu otrzymanych od Pożyczkodawcy kwot wraz z Odsetkami.
 
______________________________
Podpis Pożyczkobiorcy

 
 
 

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-22:00
Sob.: 8:00-18:00
Niedz.: 8:00-16:00