Zaproś znajomych i zarabiaj pieniądze!

  • Zaproś znajomego

  • Znajomy weźmie pożyczkę od www.viasms.pl

  • Dostajesz 50 zł

Jeżeli już jesteś klientem ViaSMS.pl powiadom swoich znajomych o szybkich pożyczkach z ViaSMS.pl.Jeżeli w ten sposób pomożesz swoim znajomym pożyczyć pieniądze to zasilisz swoje konto o dodatkowe środki.

Za każdego zaproszonego znajomego, który weźmie pożyczkę w ViaSMS.pl wypłacimy Tobie 50 zł.

Przejdź do swojego Profilu i wyślij zaproszenia!


  REGULAMIN PROMOCJI "ZAPROŚ ZNAJOMYCH!”
 
§1
Organizator
1. Organizatorem promocji "ZAPROŚ ZNAJOMYCH!” zwanej dalej „Promocją”, jest
VIA SMS PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000367773,
NIP 8992704871, REGON 021370663, kapitał zakładowy w wysokości  2 305 000 zł (zwany dalej „Pożyczkodawcą”).
§2
Postanowienia ogólne
1. Działając zgodnie z §2 ust. 8 Umowy określającej zasady udzielania pożyczek gotówkowych (zwanej dalej „Umową Ramową”) Pożyczkodawca ustala niniejszy Regulamin Promocji.
2. Pojęcia pisane z wielkiej litery w niniejszym Regulaminie Promocji mają znaczenie nadane im przez Umowę Ramową, której treść zostaje udostępniona w procesie rejestracji,
w celu założenia profilu na stronie www.viasms.pl.
 
§3
Warunki i zasady uczestnictwa w promocji
1. Promocja trwa od dnia 22.08.2011 do odwołania. („Okres Promocji”).
2. Uczestnikami promocji mogą być tylko osoby fizyczne ubiegające się u Pożyczkodawcy
o Pożyczkę w rozumieniu Umowy Ramowej (inną niż Pożyczka Refinansująca), które spełniają następujące warunki:
a) uzyskały i spłaciły co najmniej jedną pożyczkę u Organizatora,
b) w trakcie korzystania z niniejszej Promocji, mogą posiadać aktywną kolejną pożyczkę
u Organizatora, jednakże nie mogą zalegać z terminem spłaty jakiejkolwiek kwoty z tytułu kolejnej pożyczki udzielonej przez Organizatora.
3. Promocja polega na tym, że Pożyczkobiorca, który spełnił warunki wymienione w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu Promocji ma możliwość zaproszenia swoich znajomych do skorzystania z oferty Organizatora. Za każdego zaproszonego znajomego, który zarejestruje się na stronie www.viasms.pl i uzyska swoją pierwszą pożyczkę u Organizatora, Organizator wypłaca środki w kwocie 50 zł na konto bankowe Pożyczkobiorcy.
W celu skorzystania z Promocji, Pożyczkobiorca loguje się do Panelu Klienta na stronie www.viasms.pl i w sekcji „Zaproś znajomych!” wypełnia formularz. Wypełnienie formularza polega na podaniu adresu poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego osoby zapraszanej. Pożyczkobiorca podaje także adres swojego Urzędu Skarbowego, ponieważ Organizator zobowiązany jest do wystawienia Pożyczkobiorcy deklaracji PIT – 8C z tytułu otrzymania 50 zł za osobę poleconą w promocji "Zaproś znajomych!". Zaproszony znajomy otrzyma na swój adres e-mail lub telefon komórkowy informację o zaproszeniu. Pożyczkobiorca może zaprosić 30-stu znajomych dziennie. Informacje na temat wysłanych przez Pożyczkobiorcę zaproszeń będą widniały w Panelu Klienta przez 30 dni od ich wysłania. Po tym okresie będą automatycznie usuwane.
Organizator umożliwia ponowne zaproszenie osoby, której zaproszenie zostało usunięte.
W przypadku gdy znajomy Pożyczkobiorcy otrzyma więcej niż jedno zaproszenie do skorzystania z oferty Organizatora, środki w kwocie 50 zł zostaną wypłacone na konto bankowe tego Pożyczkobiorcy, który zaprosił znajomego jako pierwszy. W takim przypadku Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie w tabeli w Panelu Klienta w sekcji „Zaproś Znajomych!”. Zaproszenie wysłane do innego Pożyczkobiorcy korzystającego już z oferty Organizatora, będzie anulowane.
W przypadku gdy znajomy zaproszony przez Pożyczkobiorcę do skorzystania z oferty Organizatora będzie rejestrować się na stronie Organizatora, a Pożyczkobiorca będzie w tym czasie zalegał ze spłatą kolejnej pożyczki, to środki w kwocie 50 zł z tytułu rejestracji znajomego zaproszonego przez Pożyczkobiorcę, nie zostaną wypłacone na konto bankowe Pożyczkobiorcy.
 
§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Skorzystanie z Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator ma prawo do wydłużenia okresu trwania Promocji oraz do zmian jej warunków poprzez dokonywanie zmian treści niniejszego Regulaminu Promocji, jednakże działanie takie nie może prowadzić do umniejszenia praw Uczestnika Promocji, o którym mowa w §3 ust. 2 powyżej, który nabrał uprawnień do uczestnictwa w Promocji przed dniem takiej zmiany warunków.
 

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-22:00
Sob.: 8:00-18:00
Niedz.: 8:00-16:00