Polityka prywatności

Niniejsza informacja w zakresie poufności oraz zasad zachowania prywatności, stanowi integralną część tej strony oraz kompleksowego programu bezpieczeństwa informacji VIA SMS PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „VIA SMS”).

Administratorem danych osobowych (podmiotem zbierającym dane) jest: VIA SMS PL sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, Polska. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@viasms.pl lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej, lub poprzez inną formę kontaktu.

Szczegółowe zapisy dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w dokumencie „Warunki przetwarzania danych osobowych”, jak również dokumentach, na podstawie których następuje udzielenie pożyczek przez VIA SMS (wyżej wskazane dokumenty zwane łącznie: „Dokumentami”).

W „Warunkach przetwarzania danych osobowych” użytkownik znajdzie szczegółowe informacje obejmujące:

- cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;

- prawnie uzasadnione interesy realizowane przez VIA SMS stanowiące podstawę przetwarzania danych osobowych,

- informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców,

- okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

- informacje o prawie do żądania od VIA SMS dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,

- informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,

- informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach takiego zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

VIA SMS zapewnia odwiedzających jej stronę internetową, o ochronie danych osobowych, które jest świadczone zgodnie obowiązujących ustawami i przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych. VIA SMS podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i - z zastrzeżeniem poniższych przypadków - dane użytkownika nie zostaną ujawnione osobom i stronom trzecim. Ujawnienie danych osobowych może nastąpić jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług i wobec ściśle określonych podmiotów.

Usługi świadczone przez VIA SMS spełniają surowe normy ochrony prywatności. Zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi odbywa się w sposób odpowiedzialny, zapewniający zachowanie poufności informacji chronionych, integralności danych, zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji zarówno w systemach informatycznych, jak i papierowych oraz maksymalne ograniczenie zagrożeń.

VIA SMS, w pełni respektuje prawo do prywatności i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Wszelkie dane osobowe których wyłączną podstawą przetwarzania jest zgoda użytkownika, użytkownik podaje dobrowolnie, a dane przetwarzane są przez VIA SMS w ścisłej zgodzie z powołanymi powyżej aktami prawnymi oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Ponadto użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzanie przez VIA SMS przysługują: prawo do żądania od VIA SMS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych przypadkach, oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody dysponenta danych), prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Szczegółowe informacje o treści zakresie i sposobie realizacji powyższych praw można znaleźć w treści „Warunków przetwarzania danych osobowych”.

Informacje o odwiedzających witrynę, zbierane za pomocą strony www.viasms.pl są przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem, w celu zapewnienia i podniesienia jakości świadczenia usług.

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (z ang. cookies), które pozwalają na przeglądanie użytkownikowi w przeglądarce internetowej i przechowywanych informacji o stronach, które odwiedził. Te pliki nie służą do przetwarzania danych osobowych. Dane są anonimowe, a informacje jakie są zbierane przez cookies przesyłane są do Google, do opracowania raportów statystycznych aktywności na stronie. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Użytkownik ma możliwość blokady za pomocą opcji cookies, ale blokując tę opcję użytkownik może być pozbawiony sprawnego działania strony. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość innych stron internetowych lub ich działania w zakresie prywatności. Wszelkie linki do innych stron internetowych muszą być wyraźnie oznakowane.

Ta strona internetowa wykorzystuje usługi analityki internetowej ClickTale. Usługa ClickTale może rejestrować czynności wykonane za pomocą myszki takie jak kliknięcia, ruchy, czy przewijanie oraz wpisywany tekst w serwisie. Ta strona internetowa nie korzysta z usług ClickTale do zbierania danych osobowych. ClickTale nie śledzi przyzwyczajeń podczas przeglądania stron internetowych, które nie korzystają z tego typu usług. Aby uzyskać więcej informacji zobacz politykę prywatności dla informacji zebranych przez usługę ClickTale. Korzystamy z informacji zebranych przez usługę ClickTale w celu zwiększenia wydajności i użyteczności tej strony internetowej. Jeśli chcesz to możesz wyłączyć tą usługę na stronie ClickTale.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od: 25.05.2018r.

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-16:00
Wnioski rozpatrywane są 24/7