Polityka prywatności

Niniejsza informacja w zakresie poufności oraz zasad zachowania prywatności, stanowi integralną część tej strony oraz kompleksowego programu bezpieczeństwa informacji Affizzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Affizzy”).

Affizzy zapewnia odwiedzających jej stronę internetową, o ochronie danych osobowych, które jest świadczone zgodnie obowiązujących ustawami i przepisami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.- zwana dalej „Ustawą”) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektronicznych (Dz. U. Nr 144 poz1204 z póź. zm.). Także podmioty udzielające pożyczek współpracujące z Affizzy, jako pośrednikiem kredytowym (zwane dalej: „Pożyczkodawcami”), w szczególności VIA SMS PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „VIA SMS PL”), w zakresie w którym na mocy oświadczeń złożonych przez osoby korzystające z usług Pożyczkodawców oraz na mocy umów łączących takie osoby z Pożyczkodawcami mają dostęp, jako administrator danych osobowych, do danych osobowych takich osób składają powyższe zapewnienia.

Affizzy podjęła wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i - z zastrzeżeniem poniższych przypadków - dane użytkownika nie zostaną ujawnione osobom i stronom trzecim. Ujawnienie danych osobowych może nastąpić jedynie w celach związanych ze świadczeniem usług i wobec ściśle określonych podmiotów (na warunkach opisanych w oświadczeniu: „Warunki przetwarzania danych osobowych”, Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Affizzy sp. z o.o. jak również dokumentach, na podstawie których następuje udzielenie pożyczek przez podmioty współpracujące z Affizzy jako z pośrednikiem kredytowym (wyżej wskazane dokumenty zwane łącznie: „Dokumentami”). Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: na stronie głównej lub na właściwych podstronach wyświetlanych w procesie wnioskowania o usługi świadczone przez Affizzy i Pożyczkodawców w szczególności w celu zawarcia umowy świadczenia usług przez Affizzy, umowy pożyczki oraz w celu odzyskania ewentualnych zaległych należności. W pozostałym zakresie ujawnienie bądź przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w sytuacjach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa.

Usługi świadczone przez Affizzy oraz przez Pożyczkodawców spełniają surowe normy ochrony prywatności. Zarządzanie wszelkimi danymi osobowymi odbywa się w sposób odpowiedzialny, zapewniający zachowanie poufności informacji chronionych, integralności danych, zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji zarówno w systemach informatycznych, jak i papierowych oraz maksymalne ograniczenie zagrożeń.

Affizzy, jak również Pożyczkodawcy w pełni respektują prawo do prywatności i nie wykorzystuje danych osobowych bez zgody użytkownika. Wszelkie dane osobowe, użytkownik podaje dobrowolnie, a dane przetwarzane są przez Affizzy oraz, ewentualnie, Pożyczkobiorców w ścisłej zgodzie z Ustawą oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Informacje o odwiedzających witrynę, zbierane za pomocą strony www.viasms.pl są przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem, w celu zapewnienia i podniesienia jakości świadczenia usług.

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (z ang. cookies), które pozwalają na przeglądanie użytkownikowi w przeglądarce internetowej i przechowywanych informacji o stronach, które odwiedził. Te pliki nie służą do przetwarzania danych osobowych. Dane są anonimowe, a informacje jakie są zbierane przez cookies przesyłane są do Google, do opracowania raportów statystycznych aktywności na stronie. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Użytkownik ma możliwość blokady za pomocą opcji cookies, ale blokując tę opcję użytkownik może być pozbawiony sprawnego działania strony. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość innych stron internetowych lub ich działania w zakresie prywatności. Wszelkie linki do innych stron internetowych muszą być wyraźnie oznakowane.

Administratorem danych osobowych (podmiotem zbierającym dane) jest: Affizzy Sp. z o.o., ul. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, Polska. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@affizzy.com lub korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej, lub poprzez inną formę kontaktu. Klientom przysługuje wgląd do danych oraz możliwość swobodnego ich poprawiania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych, w sytuacjach określonych w Dokumentach mogą być także Pożyczkodawcy.

W przypadku chęci cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, istnieje możliwość całkowitego usunięcia danych użytkownika, który nie uzyskał pożyczki ani nie uiścił opłaty rejestracyjnej. W tym celu prosimy o przesłanie na adres info@affizzy.com informacji zatytułowanej "Usunięcie danych osobowych" oraz w treści podanie nr ID użytkownika oraz adresu e-mail. Dane zostaną usunięte w ciągu 5 dni roboczych.

W przypadku użytkownika, który dokonał opłaty rejestracyjnej lub uzyskał pożyczkę, usunięcie danych osobowych możliwe jest po upływie terminów określonych w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 1994 Nr 121 Poz. 591 z póź. zm.) oraz ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997 Nr 136 Poz. 926 z póź. zm.).

Jednocześnie Affizzy zapewnia, że w przypadku życzenia użytkownika usunięcia danych osobowych pomimo niemożliwości czasowego ich usunięcia, dane użytkownika zostaną zarchiwizowane oraz nie będę wykorzystywane w celach marketingowych, z zastrzeżeniem sytuacji, zakupu bazy danych z zewnętrznych źródeł, w których będą znajdować się dane tego użytkownika.

Ta strona internetowa wykorzystuje usługi analityki internetowej ClickTale. Usługa ClickTale może rejestrować czynności wykonane za pomocą myszki takie jak kliknięcia, ruchy, czy przewijanie oraz wpisywany tekst w serwisie. Ta strona internetowa nie korzysta z usług ClickTale do zbierania danych osobowych. ClickTale nie śledzi przyzwyczajeń podczas przeglądania stron internetowych, które nie korzystają z tego typu usług. Aby uzyskać więcej informacji zobacz politykę prywatności dla informacji zebranych przez usługę ClickTale. Korzystamy z informacji zebranych przez usługę ClickTale w celu zwiększenia wydajności i użyteczności tej strony internetowej. Jeśli chcesz to możesz wyłączyć tą usługę na stronie ClickTale.

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-22:00
Sob.: 8:00-18:00
Niedz.: 8:00-16:00