REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VIA SMS PL SP. Z O.O. W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI ZAWIERANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH POŻYCZEK

 
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) został ustalony w związku z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.2. Regulamin określa:
    a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
    b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym (i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz (ii) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
    c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
    d) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. DEFINICJE
2.1. Formularz - Usługa, o której mowa w ust. 3.2 lit. B) poniżej.
2.2. Portal - system stron internetowych posadowionych na serwerze internetowym Usługodawcy pod adresem internetowym „https://www.viasms.pl”, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających tekst, pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
2.3. Pożyczka - pożyczka (kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim) udzielana przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy za pomocą Portalu.
2.4. Pożyczkobiorca - Usługobiorca działający w roli osoby, która zamierza wnioskować, wnioskuje lub zawnioskowała o udzielenie jej Pożyczki przez Pożyczkodawcę.
2.5. Pożyczkodawca - Usługodawca działający w roli kredytodawcy w rozumieniu ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, tj. w roli osoby prawnej prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą która w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Pożyczkobiorcy Pożyczki.
2.6. Profil - konto (profil) Pożyczkobiorcy na Portalu utworzone po zakończeniu Rejestracji.
2.7. Rejestracja - proces rejestracji danych Pożyczkobiorcy na Portalu, wykonywany przez Pożyczkobiorcę zgodnie z udostępnioną mu przez Usługodawcę instrukcją rejestracji, w wyniku którego zawierana jest Umowa Ramowa i tworzony Profil.
2.8. Usługodawca - VIA SMS PL sp. z o.o. (Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa; KRS: 0000367773, REGON: 021370663, NIP: 8992704871; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego 2 305 000 zł; +48 22 483 53 88), świadcząca Usługi.
2.9. Umowa o Utworzenie Profilu - umowa, o której mowa w ust. 4.2 poniżej.
2.10. Umowa Pożyczki - umowa pożyczki, której przedmiotem jest Pożyczka, zawierana pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą za pomocą Portalu i w oparciu o wcześniej zawartą pomiędzy tymi stronami Umowę Ramową.
2.11. Umowa Ramowa - umowa określająca warunki i zasady udzielania Pożyczek, stanowiąca, w przypadku zawarcia Umowy Pożyczki, integralną część takiej Umowy Pożyczki.
2.12. Usługa - określona w Regulaminie i świadczona bezpłatnie za pomocą Portalu przez Usługodawcę na rzez Usługobiorcy drogą elektroniczną usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.13. Usługobiorca - będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego osoba fizyczna korzystająca z Usługi.
2.14. Wniosek o Udzielenie Pożyczki - wniosek Usługobiorcy, będący elementem procesu udzielania Pożyczki, określony szczegółowo w Umowie Ramowej.

3. WARUNKI I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ. OBOWIĄZKI STRON
3.1. Usługodawca świadczy Usługi bezpłatnie.
3.2. Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi, w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Usługodawcy, w tym związanymi z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, oraz aktualną ofertą w zakresie świadczonych Usług, a także umożliwia uzyskanie informacji o sposobie uzyskania Pożyczek oraz zwrotu Pożyczek, a także umożliwia za pomocą Portalu na korzystanie z następujących Usług:
    a) Kalkulator pożyczkowy - Usługa pokazująca w sposób przybliżony wpływ wysokości kwoty Pożyczki oraz okresu spłaty Pożyczki na pozaodsetkowe koszty Pożyczki (w tym opłaty) oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania;
    b) Formularz - Usługa przybierająca postać umieszczonego na Portalu elektronicznego formularza udostępnionego Usługobiorcy w celu wszczęcia Rejestracji, a w przypadku jej pomyślnego przebiegu - w celu (i) utworzenia Profilu, (ii) zawarcia Umowy Ramowej oraz (ii) zapewnienia Usługobiorcy możliwości składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek oraz innych oświadczeń związanych z Umową Pożyczki, możliwość składania których przewiduje Umowa Ramowa lub Umowa Pożyczki.
3.3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż korzystanie z Portalu, a tym samym z Usług (w szczególności wskazanych w ust. 3.2. powyżej), z wyłączeniem usług dostępnych w ramach funkcjonalności Profilu, odbywa się na podstawie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 4.1-4.2 poniżej, zawartej w sposób określony powołanych postanowieniach.
3.4. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcy nieodpłatnie na Portalu przed zawarciem Umowy Ramowej oraz Umowy Pożyczki w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca i trwałe pobrania na urządzenie Usługobiorcy w formacie pliku .pdf.
3.5. Podczas świadczenia Usług Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
3.6. Usługobiorca zobowiązany jest do przechowywania w bezpiecznym miejscu narzędzi identyfikacji oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. Szczegółowe zasady w tym zakresie zawiera Umowa Ramowa.
3.7. Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
3.8. Usługobiorca zobowiązany jest do:
    a) korzystania z Portalu oraz Usług w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, w tym z poszanowaniem praw (dóbr osobistych, praw własności intelektualnej itp.) osób trzecich,
    b) podawania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd informacji, w tym danych osobowych takich jak dane adresowe.
3.9. Zakazane jest posługiwanie się przez Usługobiorcę danymi osobowymi osób trzecich.
3.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Usługobiorcę ust. 3.8-3.9 powyżej. Za skutki wynikające z tych naruszeń odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
3.11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
3.12. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, oraz podejmowanie przez Usługobiorcę działań mających na celu jakiekolwiek modyfikacje Portalu.

4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
4.1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną o treści odpowiadającej treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 4.2. poniżej, (i) zawierana jest pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na stronę Portalu oraz (ii) rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę strony Portalu.
4.2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną o treści odpowiadającej treści Regulaminu i polegająca na wykorzystaniu Formularza w celu przeprowadzenia Rejestracji i następczego utworzenia Profilu zawierana jest pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony skutek łącznego:
    a) wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza następującymi danymi dotyczącymi Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, oraz
    b) zapoznania się przez Usługobiorcę z udostępnionymi na Portalu wzorcami umownymi, w szczególności z Regulaminem, a tym samym wzorem Umowy o Utworzenie Profilu, oraz
    c) wyrażenia przez Usługobiorcę zgody (akceptacji) zasad przetwarzania danych osobowych w procesie Rejestracji przy wypełnianiu Formularza („Warunki przetwarzania danych osobowych”), oraz
    d) złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia woli zawarcia Umowy o Utworzenie Profilu poprzez wprowadzenie tak wypełnionego Formularza do systemu informatycznego Usługobiorcy za pomocą Portalu, tj. poprzez wciśnięcie przycisku „wyślij” w odpowiedniej rubryce Formularza.
4.3. Zarówno Usługobiorca, jak i Usługodawca, może wypowiedzieć umowę o Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 4.1 powyżej, a także Umowę o Utworzenie Profilu bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie drugiej stronie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy. Usługobiorca może złożyć Usługodawcy takie oświadczenie woli w szczególności poprzez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej info@viasms.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez jego przesłanie na adres siedziby Usługodawcy. Z kolei Usługodawca może złożyć Usługobiorcy takie oświadczenie woli poprzez jego przesłanie na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany we Formularzu  lub za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez jego przesłanie na adres do korespondencji podany we Formularzu.
4.4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że złożenie oświadczenia woli zawarcia Umowy o Utworzenie Profilu może stanowić równocześnie złożenie oświadczenia woli zawarcia Umowy Ramowej oraz złożenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki, jeśli w taki sposób zostanie ustalona procedura zakładania Profilu.
4.5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że szczegółowe zasady dotyczące procedury zakładania Profilu oraz korzystania z jego funkcjonalności - w szczególności na potrzeby zawierania Umów Pożyczek - zostają określone w odpowiedniej Umowie Ramowej.
4.6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że rozwiązanie Umowy o Utworzenie Profilu na skutek jej wypowiedzenia przez Usługobiorcę, z dniem rozwiązania Umowy o Utworzeniu Profilu skutkuje likwidacją Profilu Usługobiorcy oraz - z uwagi na charakter Usług świadczonych na podstawie Umowy o Utworzeniu Profilu - skutkuje automatycznym rozwiązaniem wszystkich Umów Ramowych zawartych przez Usługobiorcę za pomocą likwidowanego Profilu.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, w szczególności do współpracy z Portalem, są następujące:
    a) komputer (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu,
    b) dostęp do poczty elektronicznej,
    c) przeglądarka internetowa z obsługą plików Cookies oraz Javascript.

6. DANE OSOBOWE
6.1. Korzystanie z Usług, niewymagające podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych, może odbywać się anonimowo i w tym zakresie nie jest wymagane podanie przez Usługobiorcę danych osobowych. Jednak w przypadku niedozwolonego korzystania z Usług, tj. korzystania w sposób niezgodny z Regulaminem, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
6.2. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w polityce prywatności zamieszczonej na Portalu pod adresem https://www.viasms.pl/polityka-prywatnosci.
6.3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie lub niezbędnych poprzez odpowiednie wyróżnienie i oznaczenie przy wypełnianiu Formularza danych osobowych może uniemożliwić realizację postanowień Regulaminu lub świadczenie Usługi. Usługobiorcy ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Usługobiorcy w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6.4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
    a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 6.1.-6.3.,
    b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
    c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
    d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usługi.
6.5. Usługodawcy przysługuje prawo do przesyłania Usługobiorcy ofert zawarcia Umów Pożyczek również bez uprzedniej inicjatywy Usługobiorcy w postaci złożonego Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Usługobiorca może w każdym czasie cofnąć zgodę na swobodne przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy ofert zawarcia Umów Pożyczek - aby skorzystać z tego uprawnienia Usługobiorca w szczególności może wysłać wiadomość elektroniczną zawierającą oświadczenie o treści „Cofam zgodę na przesyłanie ofert” lub o treści mającej to samo znaczenie, lecz inną formę, na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@viasms.pl

7. REKLAMACJE ORAZ PROCES POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
7.1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących Usług.
7.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres elektroniczny), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Usługodawca może wezwać Usługobiorcę do złożenia dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji - starając się, aby zadośćuczynienie wezwaniu było dla Usługobiorcy możliwie najmniej uciążliwe.
7.3. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone (i) w formie pisemnej - osobiście, w siedzibie Usługodawcy, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, (ii) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Usługobiorcy w siedzibie Usługodawcy lub (iii) w formie elektronicznej - poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: adres info@viasms.pl.
7.4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
7.5. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Usługobiorcy na papierze przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w reklamacji albo - jeśli Usługobiorca o to zawnioskuje w reklamacji - w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy wskazany w reklamacji.

8. ZGODA NA NATYCHMIASTOWE ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI
Z uwagi na charakter Usług ich wyświadczenie następuje natychmiast, bezpośrednio po wykonaniu przez Usługobiorcę czynności wskazanych w ust.4.2 Regulaminu. W związku z powyższym:
    a) Usługodawca informuje niniejszym, że Usługobiorca nie będzie miał prawa odstąpienia od umów wskazanych ust. 4.1 ani w ust.4.2 powyżej w przypadku ich zawarcia, co nie uchybia prawu Usługobiorcy do rozwiązania powołanych umów na zasadach i ze skutkami określonymi w ust. 4 powyżej,
    b) Usługobiorca, akceptując Regulamin, wyraża wyraźną zgodę na ust. 8 lit. a) powyżej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
9.2. Z zastrzeżeniem zmian we wzorcach umownych wiążących zarejestrowanego Usługobiorcę w związku z zawarciem Umów Ramowych oraz Umów Pożyczek, których zmiana jest możliwa na odrębnych zasadach i po uprzedniej notyfikacji Usługobiorcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy, w szczególności w zakresie dotyczącym funkcjonalności świadczonych Usług.
9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu dokonania stosownej zmiany na Portalu.
9.4. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Usługobiorcę na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili zawarcia danej Umowy Ramowej, Umowy Pożyczki lub złożenia danego Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres elektroniczny Usługobiorcy przez niego podany oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta.
9.6. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
9.7. W relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą stosuje się język polski.
9.8. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości okoliczność, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Regulaminu.
9.9. Wszelkie spory nierozwiązane w drodze polubownej dotyczące wykonywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
9.10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.04.2018.

10. SKUTEK DLA UPRZEDNIO ZAWARTYCH UMÓW
Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na treść niniejszego Regulaminu łącznie z zawarciem pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorca Umowy Ramowej:
    a) skutkuje rozwiązaniem Umowy Ramowej w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie udostępniania możliwości zawierania umów dotyczących pożyczek  (dalej zwanej: „Dotychczasową Umową Ramowa”), jeżeli taka Dotychczasowa Umowa Ramowa była uprzednio zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą i uchyla zastosowanie „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez VIA SMS PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie udostępniania możliwości zawierania umów dotyczących pożyczek ” dla relacji pomiędzy Pożyczkodawcą oraz Pożyczkobiorcą,
    b) nie ma wpływu na obowiązywanie dotychczasowych umów pożyczek jeżeli zostały uprzednio zawarte pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą na podstawie Dotychczasowej Umowy Ramowej. 

 

Godziny pracy VIA SMS

Pon.- Pt.: 8:00-16:00
Wnioski rozpatrywane są 24/7